Preggon logo, varhaisultra ja raskauden ultraäänitutkimus ja raskausultra, 4d-ultra

Yksityisyys ja tietosuoja

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilöasiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. Tällä tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoja sekä rekisteröidylle että valvovalle viranomaiselle (seloste käsittelytoimista).

Rekisterinpitäjä:
Preggo Oy (jäljempänä ”Preggo”)
Kalevankatu 54B 11, 00180 HELSINKI

Preggo Oy:n potilasrekisteri on yhteiskäytössä Preggon terveydenhuollon ammattihenkilöiden kesken, jotka toimivat yrityksen työntekijöinä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperusteet

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Terveydenhuollon palveluiden tarjoamiseksi perustuen lakiin

 • Hyvinvointipalveluiden tarpeen arvioimiseksi ja palvelun kohdentamiseksi perustuen asiakkaan ja Preggon väliseen palvelusopimukseen, lakiin tai oikeutettuun etuun

 • Ammattihenkilöiden toiminnan ja työnlaadun valvomiseen perustuen lakiin

 • Markkinointi- ja/tai viestintätarkoituksiin perustuen asiakkaan antamaan suostumukseen, sopimukseen ja/tai Preggon oikeutettuun etuun

 • Oman toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, hallintaan, seurantaan ja raportointiin, laadun varmistamiseen sekä tietojohtamiseen perustuen lakiin ja Preggon oikeutettuun etuun

 • Tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin perustuen suostumukseen, lakiin, yleiseen etuun ja/tai Preggon oikeutettuun etuun

 • Palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien käsittelyyn perustuen lakiin ja Preggon oikeutettuun etuun

 • Laskutusta ja perintää varten perustuen asiakkaan ja Preggon väliseen sopimukseen

 • Väärinkäytösten todentamiseen ja käytön valvontaan perustuen lakiin sekä oikeutettuun etuun

Käsiteltävät henkilötietokategoriat

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja

 • Perustiedot

 • Terveystiedot

 • Hyvinvointiin liittyvät tiedot

 • Ajanvaraustiedot

 • Asiakaspalvelutapahtumien nauhoitteet

 • Laskutustiedot

 • Palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien tiedot

 • Verkkosivujen ja -palveluiden käyttöön liittyvät tiedot

 • Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyvät tiedot

 • Verkkokäyttäytymiseen ja analytiikkaan liittyvät tiedot

Henkilötietojen säilytysajat

Säilytämme tietojasi seuraavasti

Potilaan hoitoon liittyviä tietoja säilytetään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjoista mukaisesti 12 vuotta kuolemasta tai, jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.
Mikäli asiakkaan kirjaamia tietoja ei ole viety osaksi potilasasiakirjoja, tietoja säilytetään niin kauan kunnes asiakas poistaa itse, tai pyytää meitä poistamaan tiedot järjestelmästämme. Ammattilaisen laatiman suunnitelman poistopyyntö tulee osoittaa toimipaikkaan.
Asiakaspalvelutapahtumien nauhoitteita säilytetään max kolme kuukautta.
Muiden henkilötietojen osalta arvioimme säännöllisesti henkilötietojen tarpeellisuutta suhteessa käsittelyn tarkoituksiin ja niiden saavuttamiseen. Mikäli voimme todeta, ettei tietoja tarvita käsittelyn tarkoituksiin eikä laki velvoita säilyttämään tietoja, poistamme tiedot.

Tietolähteet

Mistä henkilötiedot kerätään

Käsiteltävät henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti potilaalta itseltään. Mikäli potilas on alaikäinen, tietoja voidaan kerätä myös huoltajilta. Henkilötietoja kerätään myös tutkimuksen ja hoidon yhteydessä hoitohenkilökunnalta.

Potilaan perustiedot päivitetään Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä.

Henkilötietoja saadaan tarvittaessa myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai terveydenhuollon ammattihenkilöiltä potilaan suostumuksella.

Tietyissä tilanteissa tietoja saadaan myös vakuutusyhtiöistä tms.

Henkilötietojen käsittely ja luovutus

Miten tietoja käsitellään ja luovutetaan?

Yhteisrekisterisuostumuksella henkilötietoja käsittelevät Preggon terveydenhuollon ammattilaiset ja asiantuntijat.

Henkilötietojen käsittelyä ulkoistetaan konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja Preggon lukuun. Potilastietoja ei siirretä EU- tai ETA -alueen ulkopuolella. Asiakastietoja voidaan siirtää rajatusti EU- tai ETA –alueen ulkopuolelle lainsäädännön sallimissa rajoissa.  Tällöin siirto tapahtuu käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta tietosuojalansäädännön sallimaa siirtomekanismia.

Henkilötietoja luovutetaan seuraaville tahoille:

Kanta Potilastiedon arkisto

 • Terveystiedot arkistoidaan Kelan ylläpitämään Kanta-palveluiden Potilastiedon arkistoon Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaisesti. Lisätietoja www.kanta.fi.

   

Lisäksi potilastietoja luovutetaan suostumukseen tai lakiin perustuen seuraaville tahoille:

 

Toinen terveydenhuollon toimintayksikkö/organisaatio/hoitopaikka tai terveydenhuollon ammattihenkilö

 • Hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja voidaan luovuttaa terveydenhuollon toimintayksiköille, potilaan antaman suullisen tai kirjallisen suostumuksen tai asiayhteydestä muuten ilmenevän, potilasasiakirjaan merkittävän suostumuksen mukaisesti.

   

Vakuutusyhtiöt

 • Lakisääteisten vakuutusten osalta tarpeellisia tietoja luovutetaan vakuutusyhtiöille lakiin perustuen ilman suostumusta.

 • Vapaaehtoisten vakuutusten osalta tarpeellisia tietoja luovutetaan potilaan suostumuksen perusteella.

   

Viranomaiset ja/tai yhteisöt

 • Tuomioistuimille, muille viranomaisille tai yhteisöille, joilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus, tietoja luovutetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella asian vaatimassa muodossa ja laajuudessa.

   

Potilaan lähiomaiset

 • Potilaan ollessa tajuttomana tai muun verrattavan syyn vuoksi hoidettavana, tietoja voidaan luovuttaa lähiomaisille tai muulle läheiselle, jollei ole syytä olettaa, että potilas on kieltänyt tietojen luovutuksen.

   

Tutkimusorganisaatiot

 • Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta tieteelliseen tutkimukseen on voimassa, mitä potilaslain 13.4 §:ssä säädetään.

 • Anonymisoitua ja/tai tilastollista tietoa voidaan käsitellä tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin ilman suostumusta.

Kysyttävää? Soita meille

041 312 0440

Muistathan myös käydä katsomassa verkkosivujemme FAQ-osion!